Saturday, January 15, 2011

tha marz kya, dawa kya karte
mujrim thay, khata kya karte,
haakim hi tha jab rakeeb apna,
hum insaaf ki dua kya karte