Thursday, October 14, 2010

maana ki pahunch teri maalik-e-do-jahan tak hai..
JEET ham bhi hava ke rehm-o-karam par nahin !!